FBA INNOVATION CHALLENGE

THỬ THÁCH SÁNG TẠO FBA

FBA INNOVATION CHALLENGE

THỬ THÁCH SÁNG TẠO FBA

Cuộc thi khởi nghiệp về Doanh nghiệp Xã hội đầu tiên và lớn nhất cho sinh viên trên toàn miền Bắc, được tổ chức bởi Enactus FTU Hanoi.

Chặng đường 5 năm với 1 sự mệnh: giải quyết những vấn đề xã hội còn tồn đọng bằng những ý tưởng sáng tạo và thiết thực nhất.